Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά

Το ξύλο έχει πολλές εφαρμογές στη ζωή μας από τα έπιπλα και τα δάπεδα, μέχρι τα μουσικά όργανα και τις οδοντογλυφίδες. Ποια όμως είδη χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση; Ηχώρα μας είναι ελλειμματική σε ξύ λο. Έτσι, οι μεγαλύτερες ποσότητες ξυλείας σήμερα εισάγονται από το εξωτερικό. Τα περισσότερα ελληνικά δάση στις μέρες μας είναι “μη παραγωγικά” δάση που παράγουν, κυρίως, καυσόξυλα και μόνο μικρές πο -
σότητες τεχνικής ξυλείας, δηλ. ξυλείας με καλή ποιότητα και χωρίς σφάλματα. Στο εμπόριο, τα είδη που προέρχονται από τα ελ ληνικά δάση είναι κυρίως ελάτη, ο ξιά, μαύρη πεύκη και λεύκη (από φυ τείες).
Παλαιότερα παράγονταν αρ κετές πο σότητες και από άλλα είδη ξύ λου, π.χ. καστανιά, καρυδιά, κυπαρίσσι, φρά ξο (δεσποτάκι, μέλιο), φτελιά (καρα γάτσι), λευκόδερμη πεύκη (ρόμπολο), άρκευθο (κέδ ρο), σφενδάμι (κε λε μπέκι) και φιλύρα (φλαμούρι). Σή μερα τα είδη αυτά είναι σπάνια και τα περισσότερα στην ελληνική αγορά είναι εισαγόμενα. κείμενα, εργαλεία ή εφαρμογές στην ξυλοναυπηγική. Εν δεικτικά αναφέρονται: στέγες, πατώματα, ταβάνια, μπαλκόνια, σκάλες, ξύλινα σπίτια, θερμοκήπια, ξυλότυποι, ξυλοκατασκευές υπαίθρου, περιφράξεις, ηχοπετάσματα, στρωτήρες, έπιπλα, μέ σα συσκευασίας και πολλά άλλα. Οι πα ράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ενός είδους ξύλου σε μία κατασκευή - εφαρμογή μπορεί να σχετίζονται με οικονομικούς, τεχνικούς ή και αισθητικούς λό γους. Κρίσιμη σημασία μπορεί να έχουν ορισμένες ιδιότητες του ξύ λου, π.χ. η σκληρότητα, το βάρος (πυ κ νότητα), η φυσική διάρκεια (ανθεκτικότητα) στις κλιματικές συνθήκες, την υγρασία, τους μύκητες και τα έντομα, η σταθερότητα διαστάσεων στις μεταβολές της υγρασίας κ.α.
Μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου του ΤΕΙ Λάρισας έδειξαν τις εφαρμογές και χρήσεις που έχουν τα είδη ξύλου (ελληνικά και τροπικά) στη σημερινή ελληνική αγορά.
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα είδη ξύλου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στα κωνοφόρα και στα πλατύφυλλα ξύλα. Στην αγορά, τα ξύλα αυτά είναι γνωστά με τις ονομασίες “μαλακή ξυλεία” (ξύλο κωνοφόρων) και “σκληρή ξυ λεία” (ξύλο πλατυφύλλων). Ξύ λο που προέρχεται από τις χώ ρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής, της Λατινικής Α μερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας ονομάζεται τροπική ξυλεία. Μαλακή ξυλεία εισάγεται σήμερα κυρίως από τη Σουηδία,τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, την Αυσ τρία, τη Γερμανία, τη Σλοβακία και άλ λες χώρες. Πολλές φορές χρησιμοποιείται και ο όρος “λευκή ξυλεία” όταν στο εμπόριο αναφερόμαστε σε ξυλεία ελάτης και ερυθρελάτης προέλευσης κυρίως από τη Ρωσία (Ρωσική ξυλεία). Επίσης, στη χώρα μας εισάγεται σκληρή ξυ λεία, όπως οξιά, δρυς, καρυδιά, κα στανιά, φλαμούρι, κερασιά, σφενδάμι, σημύδα κ.α. από τη Ρωσία, τη Σερβία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τις χώρες της Βαλτικής. Από τις χώρες της Ν.Α. Ασίας (Ινδονησία, Μαλαισία) εισάγονται τα είδη Meranti, Ban gkirai, Merbau, Te ak, ενώ από την Α φρι κή εισάγονται Iroko, Mahogany, Sapele,Ajous, Bete, Limba (Fraké), Niangon, Abura (Bahia), Doussie, Azobé κ.α. Από τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς) εισάγεται ξυλεία ψευδοτσούγκας (Oregonpine), πεύκης (Pitchpine), κερασιάς, σφενδαμιού, λεύκης, yellowpoplar (δεν είναι λεύ κη) κ.α. Τα τελευταία χρόνια γίνονται περιορισμένες εισαγωγές και από την Αυ σ τραλία.

Eφαρμογές και χρήσεις

Τα προϊόντα που μπορούμε να παράγουμε σήμερα από ξύλο με μηχανική ή χημική κατεργασία ξεπερνούν τα 2.000. Κυριότερο προϊόν στις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη είναι το χαρτί, ενώ στις φτωχές χώ ρες της Αφρικής και της Ασίας, η βασική χρήση του ξύλου είναι ως καύσιμη ύλη (καυσόξυλα). Στις διάφορες ξυλοκατασκευές και προϊόντα που συναντάμε σήμερα στη χώ ρα μας χρησιμοποιείται κυρίως πριστή ξυλεία, δηλ. σανίδια, μαδέρια, καδ ρόνια, δοκάρια και κολόνες. Αυτές οι κατασκευές μπορεί να είναι είτε δομικές, είτε έπιπλα, είτε άλλες ξυλουργικές κατασκευές, αντι κείμενα, εργαλεία ή εφαρμογές στην ξυλοναυπηγική. Εν δεικτικά αναφέρονται: στέγες, πατώματα, ταβάνια, μπαλκόνια, σκάλες, ξύλινα σπίτια, θερμοκήπια, ξυλότυποι, ξυλοκατασκευές υπαίθρου, περιφράξεις, ηχοπετάσματα, στρωτήρες, έπιπλα, μέ σα συσκευασίας και πολλά άλλα. Οι πα ράγοντες που επηρεάζουντη χρήση ενός είδους ξύλου σε μία κατασκευή - εφαρμογή μπορεί να σχετίζονται με οικονομικούς, τεχνικούς ή και αισθητικούς λό γους. Κρίσιμη σημασία μπορεί να έχουν ορισμένες ιδιότητες του ξύ λου, π.χ. η σκληρότητα, το βάρος (πυ κ νότητα), η φυσική διάρκεια (ανθεκτικότητα) στις κλιματικές συνθήκες, την υγρασία, τους μύκητες και τα έντομα, η σταθερότητα διαστάσεων στις μεταβολές της υγρασίας κ.α. Μελέτες που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου του ΤΕΙ Λάρισας έδειξαν τις εφαρμογές και χρήσεις που έχουν τα είδη ξύλου (ελληνικά και τροπικά) στη σημερινή ελληνική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου είναι απαραίτητη τόσο από τεχνολογική όσο και από πρακτική άποψη. Και αυτό γιατί η ακριβής γνώση των ιδιοτήτων του ξύλου βοηθά τον νέο Σχεδιαστή και Τεχνολόγο ξύλου και επίπλου να καταλάβει τη συμπεριφορά του ξύλου ως υλικού. Γιατί απλά οι κατασκευές και τα προϊόντα ξύλου που συναντάμε στην αγορά αλλά και καθημερινά γύρω μας δείχνουν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των ιδιοτήτων του ξύλου και των δυνατοτήτων του ως δομικό και κατασκευαστικό υλικό ή υλικό επιπλοποιίας. Αναμφίβολα, η επιλογή του κατάλληλου είδους ξύλου για μία συγκεκριμένη χρήση - εφαρμογή προϋποθέτει την παραπάνω γνώση.

Joomla templates by a4joomla